Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir?

İşyerinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitimler çerçevesinde işverenin ve ilgili profesyonllerin bu konudaki talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundadır.

Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmekle yükümlüdürler.

Çalışanların, işveren/işveren vekili tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri;

Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru olarak kullanmak ve korumak.

İşyerindeki makine,cihaz,araç,gereç,tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

Kaynak: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu