İşin Durdurulması Ne Demektir ? Hangi Hallerde İş Durulur ? İş Durdurma Kararını Kim Verir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan terftişlerde , iş yerindeki bina ve eklentilerinde , çalışma

yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde ; bu tehlike giderilinceye kadar , hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak , iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

İSG Kapsamında İşin Durdurulması!

Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan yapı işlerinde , risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda  da iş durdurulur.

İşin Durdurulması Halinde İtiraz Nereye ve Nasıl Yapılacaktır ?

İşin durdurulmasına karar verilmesi halinde , belirtilmiş olan eksikliklerin giderilmesi giderilme tarihinden itibaren altı iş günü içinde , yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edilir.

Ancak , İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içerisinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.

Yönetimce, İşin durdurulması gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde , en geç yedi gün içinde iş yerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.

İşverenin , işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlü olduğu unutulmamalıdır.